يه بنده خدايی می گفت!/کامل موکليير/ ميگه:
هيچ شکنجه ای دردآور تر از آن نيست که انسان نه عشق بورزد و نه عشق نثار او شود.
اما فکر می کنم دردآور تر از آون هم وجود داره..و اون اينه که انسان به کسی عشق بورزه و هيچ عشقی نثار اون نشه!!!!


27.gif33.gif35.gif

/ 0 نظر / 23 بازدید