يه شب مهتاب

يه شب مهتاب
ماه می آد تو خواب
منو میبره کوچه به کوچه
باغ انگوری باغ آلوچه
دره به دره صحرا به صحرا
اونجا که شبا پشت بیشه ها
يه پری مياد ترسون و لرزون
پاشو ميذاره تو آب چشمه
شونه ميکنه موی پريشون
.....يه شب مهتاب
ماه می آد تو خواب
منو ميبره ته اون دره
اونجا که شبا يکه و تنها
تک درخت بيد
شاد و پر اميد
ميکنه به ناز دستش رو دراز
که يه ستاره بچکه مثل يه چيکه
بارون
بی جای ميوه‌ش
سر يه شاخش بشه آويزون
.....
يه شب مهتاب
ماه می آد تو خواب
منو ميبره از توی زندون
مثه شب پره
باخودش بيرون
ميبره اونجا که شب سياه
تا دم سحر
شهيدان شهر
با فانوس خون جار ميکشن
تو خيابونا سر ميدونا ...........
...........................
مستيم و هشيار شهيدان شهر
خوابيم و بيدار شهيدای شهر
آخرش يه شب ماه می آد بيرون
از سر اون کوه
بالای دره
روی اين ميدون
لب ميشه خندون
یه شب ماه می آد

/ 0 نظر / 20 بازدید